תקנון Gift Card

תקנון גיפט קארד

אר.טו.אם קורפוריישן בע"מ (להלן: "החברה") מנפיקה עבור לקוחותיה (להלן: "הלקוח") כרטיס מגנטי פלסטי ושוברים דיגיטליים, הנושא את לוגו קופיבר, בראסרי, הוטל מונטיפיורי, הרצל 16, בייקרי ודליקטסן) להלן: "הכרטיס."

הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986. תוקפו של הכרטיס הוא ל-5 שנים מיום הנפקתו. לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

הכרטיס יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי של מחזיקו בהוטל מונטיפיורי, הרצל 16, בייקרי ודליקטסן (להלן: "בית העסק"), שם יוכלו מחזיקי הכרטיס לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים באמצעות הכרטיס.

החברה שומרת על הזכות לשנות את הוראות התקנון על כל סעיפיו, כפי שתמצא לנכון. העדכון יבוצע על גבי התקנון שבאתר.

כל אדם המחזיק בכרטיס מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצידו בכל מקרה.

הוראות שימוש בכרטיס

1. הכרטיס ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן בכפוף להוראות תקנון זה, בבית העסק 2. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע

הפחתה של הסכום הנקוב בו. 3. הכרטיס אינו ניתן לטעינה חוזרת. 4. יש לשמור על הכרטיס למשך כל תקופת התוקף שלו. 5. התשלום עבור מוצרים ושירותים באמצעות הכרטיס מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן

זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בבית העסק.

6. רכישה ותשלום באמצעות הכרטיס תבוצע כ"תשלום במזומן". לא ניתן לבצע עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות. ביצוע עסקאות יהיה רק במכשיר ביצוע עסקאות
אוטומטי (לא ידני). לא ניתן לבצע בכרטיס רכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות הכרטיס.

7. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס "רכישה מפוצלת" היינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס וחלק באמצעי תשלום אחרים.

8. בירור יתרה בכרטיס תתאפשר באתר www.valuecard.co.il מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.

9. עם תום תוקפו של הכרטיס לא יתבצע החזר לכרטיס כמפורט לעיל. 10. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד. 11. במקרה של ביטול עסקת רכישה או בהחזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהגו בתי

העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידם ובכפוף להוראת כל דין. 12. למען הסר ספק, החברה ובתי העסק יוכלו לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים

בהתאם להחלטתם הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה ומלבד שהוראות אלה הן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א.

אחריות

13. אי כיבוד הכרטיס כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה ו/או בית העסק.

14. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו/או החברה. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

15. השימוש בכרטיס כפוף למדיניות בית העסק לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראות כל דין, ובפרט בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א. באחריות הלקוח להתעדכן במדיניות בית העסק המופיעה בתקנון בית העסק.