תקנון מועדון לקוחות

1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון לקוחות (להלן "המועדון") של קבוצת אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ, ח.פ. 511998452 (להלן: "אר.טו.אם" או ״החברה״)

2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגבים כאחד.

3. כלאדםפרטימגיל18ומעלה,שמילאבקשה/הרשמהלהצטרפותלמועדוןבאתרהחברה, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.

4. חברים אשר גילם אינו עולה על 18 שנה והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם

לאמור בתנאי התקנון.

5. חתימה על טופס ההצטרפות המקוון כחבר במועדון הלקוחות מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון ונספחיו.

6. חברות במועדון הינה לתקופה לא מוגבלת מרגע ההצטרפות. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם וכן להוסיף או לגרוע חברים מהמועדון בהתאם לקריטריונים שתקבע מפעם לפעם בהתאם לשיקולה.

7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהייה רשאית להחליט על הפסקת חברות של חבר מועדון לאלתר בשל אי עמידתו בתנאי המועדון או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, לפי שיקול דעתה של החברה.

8. החברות במועדון הינה ללא עלות הצטרפות מצדו של החבר והיא אינה מוגבלת בתקופתה, כך שמועדון זה מהווה מועדון לתקופה בלתי קצובה לרבות לעניין סעיף 11א לחוק הגנת הצרכן. ככל שיוחלט על שינוי במדיניות אי גביית דמי חבר ו/או אי-קציבת תקופת החברות במועדון, תפעל החברה לפרסום המידע ותעריף דמי החבר העדכניים לרבות ,באמצעות האתר המקוון ו/או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

ובמגבלות הקבועות בדי ן.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום דמי חבר. יחד עם זאת, מובהר כי, אידרישה מצד החברה של דמי החבר אינה מהווה ויתור מצידה ואינה גורעת מזכותה של החברה לדרוש תשלום דמי חבר בכל מועד אחר שתחליט.

10.חברות במ ועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש , כי החברות במועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

11.ההרשמה למועדון תתבצע בסניפים על ידי מסירת מספר טלפון נייד לנציג החברה שהוסמך לכך. נתונים אלו יוזנו למערכת ההרשמה האוטומטית אשר תשלח למכשיר הנייד של הנרשם קישור באמצעותו יאשר את תנאי ההצטרפות (לרבות תקנון זה). לאחר אישור

תנאי המועדון והתקנון כאמור, יחשב הנרשם כחבר מועדון.

12.אם לא יאשר הנרשם את תנאי המועדון יישלחו אליו הודעות תזכורת במרווחים של 7-1 ימים וזאת החל מיום הזנת פרטיו למערכת ההרשמה האוטומטית. הי ה ולאחר 11 ימים מיום הזנת פרטיו למערכת ההרשמה האוטומטית לא יאשר הנרשם את תנאי המועדון ותקנונו, ייגרע שמו מן המערכת וככל שיהיה מעוניין להצטרף למועדון יהיה עליו לבצע את

הלי ך הרישום מתחילתו.

13.הלקוח ימלא את פרטיו האישיים ופרטי הסכמתו להוראות התקנון וביחס לקבלת דברי פרסומת בטופס ההצטרפות המקוון ויקבל אישור על חברותו במועדון לקוחות החברה .

14.החברות במועדון הלקוחות מזכה את חבריו בהטבות ו/או במבצעים ו/או בקופונים שונים (להלן "הטבות המועדון") אשר יפורסמו ע"י החברה מפעם לפעם במדיות השונות.

15.חברי המועדון אינם זכאים לכפל הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים, לרבות כאלו שאינן נובעות מהחבורת במועדון. כפל הטבה/הנחה יהא מצב שבו ניתנה הטבה (הנחה או מחיר מבצע) למוצר ובגין מוצר זה לא ניתן לנצל ההטבה נוספ ת כתוצאות מחברות במועדון.

16.החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע חנויות ו/או להתאים הטבות לחנות מסוימת.

17.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

18.לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקבאי ביצוע הרכישה באת ר כחבר המועדון בעת הרכישה .

19.ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או להטבה אחרת.

20.אין באמור לעיל לחייב את החברה לקיים מבצעים והנחות והחברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא לקיימם כלל ו/או לבטלם בכל עת, ו/או לקיימם בחלק
מהסניפים ו/או לקיימם באתר המכר במקוון של הקבוצה והכל בכפוף להוראות תקנון זה

ועל פי כל דין.

21.תנאים מצטברים למימוש הטבות המועדון הינם: מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון); המוצר שלגביו ניתנת ההטבה מצוי באותה העת במלאי הסניף בו מבקש חבר המועדון לממש את ההטבה; חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד

מתן ההטבה ובמועד מימושה.

22.החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בחבר המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.

23.במידה ולקוח מעוניין לבטל את חבר המועדון שברשותו, יהיה עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בכתב לתיבת הדואר [email protected]. מעת ביצוע ההסרה על ידי אחת מהאופציות המצוינות לא תהא ללקוח זכות לטעון טענות לגבי זכאותו להטבות

במסגרת מועדון הלקוחות.

24.לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל נושא הקשור למועדון, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בצ'אט לייב באתר www.delitlv.co.il, או בטלפון -03

9681010

25.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

26.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בכפוף לדין.

27.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדוןהלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי
מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

28.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

29.החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ל שנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.

30.דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

31.אישור הלקוח על ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/א ו תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

32.ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

33.במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

34.תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.

35.באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

36.בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים החבר לקבל דיוור שיווקי לגבי מבצעים והנחות.

37.הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של החברה ו/או מימטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות שיבוצעו על ידי הקבוצה או מי מטעמה.

38.כתובת הנהלת המועדון, מועדון לקוחות – דרך בן צבי 84, תל אביב